Tarkkaavuus

Tarkkaavuus on perusedellytys kognitiivisille toiminnoille ja sen häiriöt vaikuttavat muiden kognitiivisten toimintojen tehokkuuteen. Tarkkaavuus on kiinteässä yhteydessä vireystilaan, tavoitteellisuuteen sekä tunne- ja motivaatiotilaan. Tarkkaavuudessa on erotettavissa automaattiset oritentaatioreaktiot ja tahdonalainen suuntaaminen. Koska mielessä prosessoitavan tiedon määrän on rajallinen, on tärkeää kyetä suuntaamaan huomio tehtävän kannalta olennaiseen tietoon ja keskittyä tehtävän suorituksen vaatiman ajan.

Tarkkaavuuden osa-alueita ovat sen kohdentaminen, ylläpitäminen sekä jakaminen, siirtäminen ja vaihtaminen eri kohteiden välillä. Tarkkaavuus on myös edellytys oppimiselle, koska vain se mihin tarkkaavuus kohdentuu, voidaan oppia ja tallentaa muistiin.